Η ατζέντα της Δευτέρας 14/01

 
Δευ 14 Ιανουάριος

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Από 14/01/2019, οι μετοχές της εταιρίας «EPSILON NET» είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 1 παλαιά (ΚO) μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 5.587.720 (KO) μετοχών ορίζεται η 17/01/2019.

Σήμερα, 14/01/2019, σύμφωνα με την αριθ. 139/29.10.2018 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 130.261 (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών με απόκλιση κατά ποσοστό μείον τρία τοις εκατό (-3%).

Από 14/01/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1.000.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 14/12/2018, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,09%, ονομαστικής αξίας € 1.000 και κωδικού ISIN GR0004114402.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Νοέμβριος 2018

...επιστροφή στην ατζέντα της εβδομάδας

v