Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 27 2006

ΝΕΛ 2: Η FBB και το ενημερωτικό για την ΑΜΚ

Σε ότι αφορά την υπόθεση ΝΕΛ-FBB, η πρώτη στη χθεσινή της απάντηση δεν αναγνωρίζει ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρνητική οικονομική ή επιχειρηματική επίπτωση.

Ακόμη, σε άλλη- προηγούμενη- απάντησή της προς το Χ.Α. η εταιρία αναφέρει ως ένα λόγο μη ικανοποίησης του αιτήματος της FBB, ότι ”το ποσό των 3.366.500 Euro, του οποίου την μετατροπή εις μετοχές της ΝΕΛ ζητά η FBB, ουδέποτε εκταμιεύτηκε πραγματικά από αυτή για να δοθεί δήθεν ως δάνειο εις την ΝΕΛ”.

Εν τούτοις, στο επίσημο Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου της ΝΕΛ, που συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2005, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

”ενδέχεται η Εταιρία να μην μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημα της τράπεζας για μετατροπή, για διάφορους λόγους (ενδεικτικά είτε γιατί η λογιστική αξία των μετοχών είναι κατώτερη της ονομαστικής είτε γιατί η σχετική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της τράπεζας καταψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση).

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η τράπεζα να δικαιούται αποζημίωση εάν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα και δεν ικανοποιηθεί από την Εταιρία”.

Σε άλλο δε σημείο του ενημερωτικού, αναφέρεται αυτολεξί σε σχέση με την επίμαχη υπόθεση ότι:

”Το οφειλόμενο ποσό του δανείου μετά την τροποποίηση της 19.12.2003 ανέρχεται σε € 23.366.500 εκ των οποίων ποσό € 20.000.000 αποτελούν το Τμήμα Α’ του δανείου και ποσό € 3.366.500 αποτελούν το Τμήμα Β’ του δανείου.

Η αποπληρωμή του Τμήματος Α’ του δανείου πραγματοποιείται σε 20 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2004. Οι καταβολές του Ιουνίου και του Οκτωβρίου κάθε έτους είναι ύψους € 700.000 και € 1.100.000, αντίστοιχα. Θα υπάρξει επιπλέον καταβολή (balloon payment) ύψους € 2.000.000 τον Οκτώβριο του 2013.

Επίσης τον Οκτώβριο του 2013 είναι καταβλητέο το κεφάλαιο του Β’ Τμήματος του δανείου (€ 3.366.500) το οποίο και τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος μετατροπής, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω”

Και το… παρακάτω λέει ότι:”Η Τράπεζα First Business Bank – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μέρους ή όλου του Β’ Τμήματος του δανείου σε μετοχές της Εταιρίας (με πλήρη δικαιώματα ψήφου).

Το δικαίωμα αυτό έχει ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια αποπληρωμής του δανείου και μπορεί να ασκηθεί μερικώς και κατ’ επανάληψη μέχρι του παραπάνω ποσού, με την προϋπόθεση ότι κάθε άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν θα γίνεται για ποσό μικρότερο του € 1 εκατ. και ότι η Τράπεζα First Business Bank – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. δεν θα ασκήσει το δικαίωμά της αυτό περισσότερες από δύο φορές κατά την διάρκεια του ιδίου έτους.

Η τιμή μετατροπής θα βασίζεται στην λογιστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ελεγκτές, ήτοι (Σ.Ο.Λ. ή αυτούς που εγκρίνει η Τράπεζα First Business Bank - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε.) σύμφωνα με τις αποδεκτές λογιστικές αρχές ή πρακτικές στην Ελλάδα”.

Προφανώς λοιπόν τότε, δηλαδή το Νοέμβριο του 2005, η ΝΕΛ δεν αμφισβητούσε, επίσημα τουλάχιστον, κάτι από τα παραπάνω σε σχέση με τη συμφωνία της με την FBB.

Απορούμε δε πώς είναι δυνατόν να συμπεριλήφθηκε στο επίσημο ενημερωτικό μια συμφωνία, η οποία σύμφωνα με τη διοίκηση της ΝΕΛ (ανακοίνωση της 11/07/2006) ”απαγορεύεται” να εφαρμοστεί!

Και γιατί εν πάση περιπτώσει δεν γράφτηκε τότε στο ενημερωτικό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη σύμβαση ή έστω αυτό το μέρος της;

Επίσης δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ότι από πλευράς ΝΕΛ υπεγράφη πρόσθετη σύμβαση με την FBB στις 29.12.2005, για την οποία η ΝΕΛ ζητά σήμερα την ακύρωσή της, μέσω ένδικων μέσων.

Όπως είχε ανακοινωθεί όμως τότε από την εταιρία, επρόκειτο για σύμβαση αναδιάρθρωσης των δόσεων, που κατέστησε ενήμερο αυτό το δάνειο.

Προφανώς, η διοίκηση που διαπραγματεύτηκε τότε με την FBB (γνωρίζοντας εκ προοιμίου την ύπαρξη όρου που προέβλεπε τη μετατροπή μέρους του δανείου της τράπεζας σε μετοχές της ΝΕΛ, ”κατά βούληση” της πρώτης) είναι ακριβώς η ίδια με τη σημερινή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v