Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 25 2014

«Tips» από το ενημερωτικό της Eurobank

«Tips» από το ενημερωτικό της Eurobank
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΑΜΚ: Τα καθαρά συνολικά έσοδα της αύξησης κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 2,74 δισ., υπό την υπόθεση ότι η τιμή διάθεσης θα ισούται με 0,30 ευρώ.

Τα έξοδα της αύξησης εκτιμώνται σε 123,2 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υφίστανται έξοδα που βαρύνουν τον επενδυτή. Εξ αυτών τα 78,4 εκατ. είναι αμοιβές ξένων οίκων.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ: Εάν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση είναι τουλάχιστον 50% η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας αναμένεται να τροποποιηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την άσκηση του management από τους ιδιώτες, ενώ το ΤΧΣ θα περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν στις μετοχές του σε στρατηγικής σημασίας θέματα.

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο του ενεργητικού και των καταθέσεων της θυγατρικής στην Ουκρανία, Universal Bank, ανερχόταν σε 665 εκατ. και σε 285 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Eurobank και οι θυγατρικές της κατείχαν τίτλους ουκρανικού δημοσίου ύψους 81 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων του ομίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητά του στην Ουκρανία ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1,8% των συνολικών λειτουργικών του εσόδων.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ: Oι κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank υπό το δυσμενές σενάριο ανέρχονται σε 4.98 δισ. ευρώ και η τράπεζα θα πρέπει να υποβάλει τα σχέδιά της για τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων υπό αυτό το σενάριο έως τη 15η Μαΐου 2014.

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: H Eurobank έχει εκδώσει ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 13,93 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Τον Φεβρουάριο του 2013 έληξαν ομόλογα εγγύησης του ελληνικού δημοσίου αξίας 2,34 δισ. ευρώ. Τον Μάρτιο 2014 δόθηκαν στην τράπεζα ειδικοί τίτλοι εκδόσεως Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συνολικής αξίας 1,92 δισ. που θα χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο άντλησης ρευστότητας για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την 31η.3.2014 το ύψος της καθαρής χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 16,3 δισ. ευρώ από 16,9 δισ. στο τέλος του 2013.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ: Η κερδοφορία των θυγατρικών της Eurobank, Eurolife ΑΕΑΖ και Eurolife ΑΕΓΑ, ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως, με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων 30% περίπου την πενταετία 2008-
2013.

Επιπλέον, οι δύο ασφαλιστικές έχουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με κάλυψη περιθωρίου φερεγγυότητας 412% στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατέχουν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο υψηλής ρευστότητας αξίας 1,4 δισ. ευρώ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η Eurobank αναμένει ότι οι θυγατρικές της ασφαλιστικές δεν θα χρειαστούν πρόσθετη χρηματοδότηση ή κεφάλαια, ως αποτέλεσμα του νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος Solvency II, που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2016.

Με βάση το υπό έγκριση σχέδιο αναδιάρθρωσης ως το τέλος του 2016 θα πρέπει να πωλήσει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιρειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v