Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 23 2016

Eurobank: Tips από τις οικονομικές καταστάσεις 2015

Eurobank: Tips από τις οικονομικές καταστάσεις 2015

GLOBAL FINANCE: Τον Δεκέμβριο 2015, ο Όμιλος απέκτησε από ιδιώτες επενδυτές το 13,96% της Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε (Global Finance), με συνέπεια το συνολικό ποσοστό του Ομίλου στην εταιρεία να αυξηθεί από 19,86% σε 33,82%.

Συνεπώς, από τότε και έπειτα ο όμιλος Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων (Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. και οι θυγατρικές της) θεωρείται ως συγγενής εταιρεία του ομίλου.

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης η Eurobank προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων με εγγύηση Δημοσίου ονομαστικής αξίας 2,15 δισ. ευρώ, ενώ ομόλογα ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. έληξαν, χωρίς να ανανεωθούν.

Κατά τον τρέχοντα μήνα, η Eurobank εξέδωσε καλυμμένες ομολογίες ονομαστικής αξίας 975 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατέχονται πλήρως από την τράπεζα.

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ: Το ποσό των 369 εκατ. ευρώ εισέπραξε πέρυσι η Eurobank από μερίσματα θυγατρικών έναντι μόλις 60 εκατ. ευρώ το 2014.

Η θεαματική διαφορά οφείλεται στην ολλανδική εταιρεία χαρτοφυλακίου ERB New Europe Holding BV, η οποία απέδωσε πέρυσι μέρισμα στη Eurobank ύψους 262 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προήλθαν από επαναγορά και ακύρωση υβριδικών τίτλων και το αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης στοιχείων παθητικού.

Βέβαια, μετά τη διανομή μερίσματος η Eurobank επανεκτίμησε την ανακτήσιμη αξία της επένδυσής της στην ERB New Europe Holding BV και αναγνώρισε ζημία απομείωσης ύψους 159 εκατ. ευρώ.

 

DTC: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια μετατροπής τους σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ανέρχονταν στις 31.12.2015 στα 4,06 δισ. ευρώ, επί συνόλου αναβαλλόμενων φόρων 4,9 δισ. ευρώ.

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Κατά την απελθούσα χρήση αναγνωρίστηκαν ζημίες απομείωσης 105 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν διατραπεζική τοποθέτηση στη θυγατρική της Eurobank στην Ουκρανία Universal Bank καθώς και σε λοιπές απαιτήσεις έναντι αυτής.

Επιπρόσθετα, το δ' τρίμηνο του 2015 μεταφέρθηκε μέρος της τοποθέτησης (σ.σ. 67 εκατ. ευρώ) στη Universal Bank στη θυγατρική της Eurobank "ERB New Europe Holding BV".

 

ΣΕΡΒΙΑ: Τον Φεβρουάριο 2016, η θυγατρική του ομίλου Eurobank, IMO Property Investments A.D Beograd, απέκτησε το 50% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Singidunum Buildings, εταιρεία ακίνητης περιουσίας, με έδρα τη Σερβία, έναντι συνολικού τιμήματος €10 εκατ.

Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους της συμφωνίας των μετόχων, η Singidunum θα λογιστικοποιείται ως κοινοπραξία του Ομίλου.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας των μετόχων, η συμμετοχή του ομίλου στη συνέχεια θα μειωθεί, λόγω κεφαλαιοποίησης χρέους προς τον άλλο μέτοχο Lamda Development B.V., η οποία είναι σε εξέλιξη, χωρίς να μεταβληθεί η λογιστικοποίηση της Singidunum ως κοινοπραξία.

 

ΝΗΡΕΥΣ- ΣΕΛΟΝΤΑ: Στο πλαίσιο της μετοχοποίησης δανείων των δύο εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας από τις πιστώτριες τράπεζές τους, η Eurobank απέκτησε το 10,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα και το 13,94% της Νηρεύς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v