Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 8 2017

Tips από τα αποτελέσματα της Πειραιώς

Tips από τα αποτελέσματα της Πειραιώς

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ: Στα 93,8 εκατ. ευρώ ανήλθε το κόστος του προγράμματος εθελουσίας που «έτρεξε» η τράπεζα πέρσι. Χρήση των κινήτρων αποχώρησης έκαναν 1.087 υπάλληλοι των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων του ομίλου και η εξοικονόμηση δαπανών ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ, ετησίως.

 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ: Εντός της χρήσης 2016, η Τράπεζα απομείωσε κατά 115 εκατ. την αξία των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών.

Ο υπολογισμός της ανακτήσιμης αξίας των εταιρειών αυτών έγινε, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς εξελίξεις σε ορισμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες.

 

DTC: Κατά την 31/12/2016, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας, που πληρούσαν τα κριτήρια να καταστούν οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ανέρχονταν σε 4,1 δισ. ευρώ.

Το, 1,4 δισ. αφορά σε αναβαλλόμενη απαίτηση από τη ζημιά της συμμετοχής στο PSI και τα 2,7 δισ. από προβλέψεις απομείωσης.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Στο τέλος 2016 η τράπεζα είχε απαιτήσεις ύψους 5,23 δισ. ευρώ από το Δημόσιο. Εξ αυτών τα 2,07 δισ. αφορούν σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και 2,06 δισ. σε δάνεια προς επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα (περιλαμβάνεται και το εποχικό δάνειο προς ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,9 δισ. ευρώ).

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΤ: Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μέσω του προγράμματος T-LTRO ανήλθε το 2016 σε 4 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δισ. στο τέλος του 2015. Επιπρόσθετα αυξήθηκαν οι συμβάσεις repo στα 6,08 δισ. (1,65 δισ. το 2015).

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Άλλα 49 καταστήματα έκλεισε κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς στην Ελλάδα η Πειραιώς. Ο συνολικός αριθμός στο τέλος του έτους ανερχόταν πλέον σε 660.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v