Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 5 2021

Οι εισηγμένες που ζήτησαν και πήραν waiver από τράπεζες

Οι εισηγμένες που ζήτησαν και πήραν waiver από τράπεζες

CAIROMEZZ: Χωρίς έσοδα έκλεισε το 2020 η νεοσύστατη εταιρεία. Εξέλιξη καθ’ όλα αναμενόμενη. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχει η CairoMezz είναι το 75% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) καθώς και το 44,9% των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (junior notes) της τιτλοποίησης Cairo.

Οι παραπάνω ομολογίες φέρουν μεν επιτόκιο (Euribor τριμήνου πλέον 5% για τις mezzanine και Euribor τριμήνου πλέον 8% για τις junior), αλλά αυτό καταβάλλεται εφόσον έχουν εξοφληθεί προηγουμένως οι υποχρεώσεις προς τρίτους και έχουν καταβληθεί τόκοι και κεφάλαιο στους κατόχους ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (ελέγχονται κατά 100% από την Eurobank).

Κοντολογίς, θα πάρει χρόνια…

Υ.Γ.: Η μεσολάβηση της πανδημίας δεν οδήγησε σε αναπροσαρμογή της δίκαιης αξίας (56 εκατ. ευρώ) των κατεχόμενων από την εταιρεία ομολογιών. Αυτό θα γίνει, σύμφωνα με την εταιρεία, εφόσον κριθεί ότι επηρεάζονται δυσμενώς, λόγω πανδημίας, οι χρόνοι είσπραξης.

ABAΞ: Waiver ζήτησε και πήρε από πιστώτριες τράπεζές της η Άβαξ για κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες δανειακών συμβάσεων (covenants), τους οποίους δεν πληρούσε την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο όμιλος διεύρυνε το περιθώριο μεικτού κέρδους (9,5% από 7,4%), λόγω της αλλαγής στο μείγμα εσόδων και βελτίωσε τα EBITDA (61 από 58 εκατ. ευρώ), από την άλλη, όμως, είδε τον καθαρό δανεισμό να αυξάνεται καθώς όπως και οι υπόλοιποι μεγάλοι του κλάδου «έκαψε» χρήμα.

Ο καθαρός δανεισμός στα 511 εκατ. ευρώ (8,3x τα EBITDA).

Υ.Γ.: Τα κέρδη μετά από φόρους επηρεάστηκαν θετικά από αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 4,8 εκατ. ευρώ.

 

LAVIPHARM: Ουσιώδη αβεβαιότητα σημειώνει η ορκωτή ελεγκτής, που σχετίζεται με το γεγονός ότι σε κάποιες από τις ενοποιούμενες εταιρείες, η καθαρή θέση είναι κάτω του 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μητρική.

Η εταιρεία μελετά και αξιολογεί εναλλακτικούς τρόπους, που θα οδηγήσουν στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της θέσης ενοποιούμενων εταιρειών.

Σημειώνεται ότι η μητρική έχει αναγνωρίσει επενδύσεις σε θυγατρικές ποσού 24 εκατ. ευρώ.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ: Μπορεί οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 να ξεπερνούν κατά 69,9 εκατ. ευρώ τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, αλλά αυτό οφείλεται σε δάνειο 96,9 εκατ. ευρώ, που λήγει εντός του προσεχούς Ιουλίου.

Ο όμιλος υπέγραψε με τις τράπεζες στις 2 Μαρτίου 2021 το σχέδιο βασικών όρων (term sheet), για την έκδοση νέου ομολογιακού έως 106 εκατ. ευρώ και η υπογραφή των τελικών συμβάσεων αναμένεται πριν το τέλος Ιουνίου.

Η ορκωτή επισκόπησε και αξιολόγησε το term sheet, χωρίς να επιφυλαχθεί στη διατύπωση γνώμης.


PRODEA: Χρηματοοικονομικούς όρους δανειακών συμβάσεων για τρία ομολογιακά δάνεια, αθροιστικού ύψους 362,6 εκατ. ευρώ, παρέβη στις 31.12.2020 και η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, εξασφαλίζοντας, όμως, waiver από τις πιστώτριες τράπεζές της.

Ειδικότερα, η Prodea εμφάνισε παρέκκλιση από τον χρηματοοικονομικό δείκτη (covenant) «καθαρός δανεισμός προς EBITDA». Η παρέκκλιση αποδίδεται στην επίδραση της πανδημίας στη χρηματοοικονομική απόδοση ομίλου και εταιρείας.

Η Prodea έστειλε τον περασμένο Μάρτιο στις πιστώτριες τράπεζές της αιτήματα παρέκκλισης τα οποία έγιναν αποδεκτά καθώς, όπως αναφέρει, παρά την υστέρηση του παραπάνω δείκτη, η εν γένει οικονομική κατάσταση του ομίλου δεν έχει επηρεαστεί και συνεπώς είναι δυνατή η εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Την 31η Μαρτίου 2021, στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων θα περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v