Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 20 2010

Tips από το Ενημερωτικό της Εθνικής Τράπεζας

Tips από το Ενημερωτικό της Εθνικής Τράπεζας
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Στις 30 Ιουνίου η ρευστότητα του ομίλου Εθνικής ανερχόταν σε 30,3 δισ. ευρώ, ενώ οι χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις σε 26,76 δισ. ευρώ. Η καθαρή του ρευστότητα διαμορφωνόταν σε 3,6 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου δηλώνει στο ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ότι δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στα ίδια κεφάλαια και στη χρηματοοικονομική θέση του από την 30ή Ιουνίου ως την ημερομηνία σύνταξης του ενημερωτικού.

Πέραν βέβαια των γνωστών ενεργειών. Δηλαδή, της διάθεσης ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 450 εκατ. ευρώ, της έκδοσης τριών σειρών καλυμμένων ομολογιών 500 εκατ. ευρώ έκαστη και της αποπληρωμής ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, στο γ΄ τρίμηνο, συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2010.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο όμιλος μετέφερε ομόλογα αξίας 6,76 δισ. ευρώ από το Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων προς Πώληση και 16,1 εκατ. ευρώ από το Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο στο Χαρτοφυλάκιο Δανείων και Απαιτήσεων.

Επιπρόσθετα, λόγω της κρίσης στην αγορά ομολόγων, μετέφερε από το Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο στο Διαθεσίμων προς Πώληση ομόλογα αξίας 1,34 δισ. ευρώ και στο Διακράτησης ως τη Λήξη ομόλογα αξίας 290,8 εκατ. ευρώ. Η λογιστική και η εύλογη αξία των μεταφερθέντων ομολόγων την 30ή Ιουνίου ανερχόταν σε 8,3 δισ. ευρώ και 7,48 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, ο όμιλος μετέφερε από το Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων προς Πώληση σε αυτό της Διακράτησης ως τη Λήξη ομόλογα αξίας 1,91 δισ. ευρώ.

Στις 30/6 ο όμιλος ΕΤΕ έχει στο Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο ελληνικά κρατικά ομόλογα αξίας 1,05 δισ. ευρώ, στο Διαθεσίμων προς Πώληση 1,36 δισ. ευρώ και στα χαρτοφυλάκια Διακράτησης ως τη Λήξη και Δανείων και Απαιτήσεων 11,6 δισ. ευρώ.

Τέλος, την 30ή Ιουνίου 2010 έχει δανειακή απαίτηση από το Δημόσιο λογιστικής αξίας 6 δισ. ευρώ. 

STRESS TESTS: Το Euro2day είχε αναφέρει ότι η διοίκηση της ΕΤΕ είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για τις παραδοχές των stress tests που διενήργησε πρόσφατα η ΕΚΤ.

Επιφυλάξεις που αφορούσαν κυρίως στην Τουρκία και δευτερευόντως στην εξέλιξη των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΕΤΕ, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, είναι ρεαλιστικότερες από αυτές των τεστ αντοχής, και αφού ληφθούν υπ' όψιν και τα 450 εκατ. ευρώ Tier 1 κεφάλαια που άντλησε πρόσφατα, στο απαισιόδοξο σενάριο ο δείκτης Tier 1 στο τέλος του 2011 θα υποχωρήσει στο 9,4%.

Το τεστ αντοχής έβγαζε ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει στο 7,4%. Η διαφορά προέρχεται κυρίως από τις διαφορετικές παραδοχές για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου στην Τουρκία.


ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: Η συνολική αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τον όμιλο στις 30 Ιουνίου 2010 ανερχόταν σε 4,83 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6,4% των προσαρμοσμένων δανείων του.

Εξ αυτών τα 3,01 δισ. ευρώ αφορούν στη μητρική και αντιπροσωπεύουν το 5,7% των προσαρμοσμένων δανείων της.

Ο όμιλος διέγραψε το α΄ εξάμηνο του 2010 μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 100,4 εκατ. ευρώ και διενήργησε νέες προβλέψεις ύψους 649 εκατ. ευρώ.

Βάσει και της εμπειρίας του Ιουλίου και του Αυγούστου, η διοίκηση της τράπεζας δεν αναμένει ότι τα επίπεδα προβλέψεων του 2010 θα διαφέρουν σημαντικά από εκείνα του α΄ εξαμήνου της χρήσης.


ΑΚΙΝΗΤΑ: Στις 31/12/2009 ο όμιλος ΕΤΕ είχε στην ιδιοκτησία του περίπου 2.244 ακίνητα, από τα οποία 1.655 είναι κτίρια. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν βάρη και χρησιμοποιούνται ως υποκαταστήματα και γραφεία.

Στις 30/6 η λογιστική αξία της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ανερχόταν σε 2,01 δισ. ευρώ. Η λογιστική αξία των ακινήτων που κατασχέθηκαν έφτανε κατά την ίδια ημερομηνία τα 194,5 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση πιστεύει ότι η τρέχουσα αξία των ακινήτων της υπερβαίνει τη λογιστική.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η εμπορική αξία των γηπέδων και κτιρίων που εισφέρθηκαν στην Εθνική Πανγαία από την Εθνική, με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 14ης Ιανουαρίου του 2010, εκτιμήθηκε από ανεξάρτητους ορκωτούς στα 910 εκατ. ευρώ, ενώ η λογιστική τους αξία ανέρχεται σε 614,9 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική εισέφερε στο μετοχικό κεφάλαιο της Πανγαία και μετρητά 132 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v