Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Revoil

Στο διάστημα 10 έως 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για των εισαγωγή των μετοχών της Revoil στην Παράλληλη Αγορά, ενώ το εύρος διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 6,10-6,70 ευρώ. Το προφίλ, οι προοπτικές, οι επενδυτικοί κίνδυνοι και οι βασικοί μέτοχοι.

Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Revoil
Στο διάστημα από 10 έως 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της Revoil στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., ενώ το εύρος διάθεσης των μετοχών έχει καθοριστεί μεταξύ 6,10 ευρώ και 6,70 ευρώ.

Η εταιρία θα διαθέσει 1.170.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 1.114.500 μετοχές θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και 55.500 κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο προσωπικό και σε συνεργάτες της εταιρίας.

Σημειώνεται πως θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 460 μετοχές ή σε ποσό μεγαλύτερο των 3.082,00 ευρώ.

Με βάση το προαναφερθέν εύρος τιμών, τα έσοδα της Revoil από τη δημόσια εγγραφή αναμένεται να ανέλθουν στα 7.137.000 – 7.839.000 ευρώ.

Σύμβουλος της έκδοσης έχει αναλάβει η Ν.Δ. Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ και Κύριος Ανάδοχος η Γενική Τράπεζα.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι μετοχές της Revoil θα ανέρχονται σε 5.570.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ η μία.

Η Revoil ιδρύθηκε το 1982 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προιόντων, ενώ κυριότερο αρωγό στο ξεκίνημά της αποτέλεσαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων που η εταιρία διέθετε στη Χίο.

Το 1995 η εταιρία εξαγοράσθηκε από τους κ.κ. Ευ. Ρούσσο, Γ. Ρούσσο και Ιω. Ρούσσο οπότε και οι νέοι μέτοχοι έθεσαν ως κυριότερο στόχο την ενδυνάμωση της εταιρίας στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων.

Σήμερα, η Revoil δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών, ενώ η έδρα της είναι στη Βάρη Αττικής. Επίσης, διαθέτει υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Χίο και Καβάλα.

Η εμπορική δραστηριότητα της Revoil, η οποία έχει εγχώριο χαρακτήρα, περιλαμβάνει την εμπορία βενζινών πετρελαίων και λιπαντικών. Η εταιρία πουλάει καύσιμα και λιπαντικά στο δίκτυο των πρατηρίων της, το οποίο από τον Ιούνιο του 2003 αποτελείται από 214 πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με 40 ανεξάρτητα πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία φέρουν το σήμα ”Α.Π.”.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Revoil από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. θα κατευθυνθούν, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, αλλά και στην αποπληρωμή μέρους του τραπεζικού της δανεισμού.

Αναλυτικότερα, ποσό ύψους 4,2 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε για την επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων στην Καβάλα.

Παράλληλα, ποσό ύψους περίπου 2,6 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε εξοπλισμό πρατηρίων που θα ενταχθούν στο δίκτυο της Revoil καθώς και για την αντικατάσταση ή και την προσθήκη εξοπλισμού σε πρατήρια ήδη ενταγμένα στο δίκτυο.

Πάντως μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2005 η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά πως ο συνολικός αριθμός των πρατηρίων που θα ενταχθούν στο δίκτυό της θα φτάσει στα 100.

Επίσης, ποσό ύψους 700 χιλιάδων ευρώ θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Revoil ο οποίος στις 30/06/2003 ανερχόταν στα 3 εκατ. ευρώ.

Τέλος ποσό ύψους 300 χιλιάδων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του συστήματος ανάκτησης ατμών στις εγκαταστάσεις που διατηρεί η Revoil στη Χίο.

Σημειώνεται ότι την περίοδο 1997 – 2002 η εταιρία πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 15,65 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της Revoil στη χρήση του 2002 ανήλθε στα 159,42 εκατ. ευρώ σε σχέση με 151,86 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 5%, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 33,3% σε σχέση με το 2001, διαμορφούμενα στα 2 εκατ. ευρώ.

Για το 2003 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 26% και να φτάσει στα 201,20 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων να καταγράφουν βελτίωση 32,5% καθώς εκτιμάται πως θα ανέλθουν στα 2,65 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η σύνθεση θα έχει ως εξής: ο κ. Ρούσσος Ευάγγελος (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) θα κατέχει το 36,7%, ο κ. Ρούσσος Γεώργιος (αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος) το 21,33%, ο κ. Ρούσσος Ιωάννης (μέλος του διοικητικού συμβουλίου) το 14,22%, ο κ. Βενέτης Χαράλαμπος (επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου) το 3,16%, ενώ ποσοστό 24,59% του μετοχικού κεφαλαίου της Revoil θα ελέγχει το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Σημειώνεται ότι για το πρώτο έτος διαπραγμάτευσης των μετοχών της Revoil οι κ.κ. Ρούσσος Ευάγγελος, Ρούσσος Γεώργιος και Ρούσσος Ιωάννης (που αντιπροσωπεύουν το 72,24% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας), έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών της εταιρίας.

Σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την εταιρία, σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό δελτίο αφορούν μεταξύ άλλων στην εξάρτηση από τους κύριους μετόχους (θα ελέγχουν συνολικά το 72,24% της εταιρίας), την εξάρτηση από τους προμηθευτές, αλλά και τη διακύμανση της τιμής του πετρελαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v