Intramet: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 17/2-20/02 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την είσοδο της Intramet, θυγατρικής της Intracom, στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., με την έκδοση 5,5 εκατ. νέων μετοχών και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 1,77-1,94 ευρώ. Πού θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα, οι μέτοχοι, οι προοπτικές, οι επενδυτικοί κίνδυνοι.

Intramet: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Από τις 17 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή της Intramet, θυγατρικής εταιρίας της Intracom, για την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίσθηκε στα 1,77 ευρώ το κατώτατο και στα 1,94 ευρώ το ανώτατο.

Η εταιρία θα πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 5.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες οι 5.240.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες και οι 260.000 μετοχές θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαιρείται σε 21.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Finance, ενώ σύμβουλος έκδοσης είναι η EFG Telesis Finance.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία θα κατευθυνθούν για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της διετίας 2004-2005 (ποσό της τάξεως των 9,648 εκατ. ευρώ), αλλά και για την αποπληρωμή δανείων που έλαβε η Intramet για επενδύσεις που πραγματοποίησε την περίοδο 2002-2003 (περίπου κατά 6,057 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται πως το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2007.

Η Intramet είναι το αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης του ομίλου των εταιριών της Intracom στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών. Η δραστηριότητά της ξεκίνησε στις 8/10/1975, ως ένα μικρό

εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών, ενώ από το 1987 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία και ανήκει στον όμιλο της Intracom.

Σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητάς της, σημειώνεται πως η Intramet δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών και ειδικότερα στις: μεταλλικές κατασκευές, στην επεξεργασία ψιλής λαμαρίνας και στην επιφανειακή προστασία.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, η εταιρία βασίζει τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξή της αφενός στα τηλεπικοινωνιακά έργα -όπου αναμένεται αύξηση της συμμετοχής της σε έργα στα Βαλκάνια- και αφετέρου στην ανάληψη έργων νέων αντικειμένων (Ολυμπιακά έργα – στέγες γηπέδων και συμμετοχή σε τεχνικά έργα) στο πλαίσιο των σημαντικών κατασκευαστικών έργων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Intramet αναμένει την περαιτέρω διείσδυσή της στην αγορά των μεγάλων ενεργειακών έργων και γι’ αυτό τον λόγο έχει προγραμματίσει ανάλογες επενδύσεις, οι οποίες εκτιμάται πως θα της προσφέρουν τη δυνατότητα κατασκευής εξειδικευμένων μεταλλικών προϊόντων.

Όσον αφορά στους επενδυτικούς κινδύνους, στο ενημερωτικό δελτίο της Intramet αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η μελλοντική της πορεία συνδέεται άμεσα με την πορεία των εργασιών του ομίλου της Intracom και ειδικότερα της μητρικής εταιρίας.

Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνεται ως σημαντικό και το γεγονός ότι τμήμα του κύκλου εργασιών της εταιρίας, και συγκεκριμένα το 34,1% της χρήσης του 2002, προήλθε από έργα που της ανέθεσε η μητρική Intracom, καθώς και άλλες εταιρίες του ομίλου.

Επίσης, μεταξύ των επενδυτικών κινδύνων αναφέρεται και η σημαντική συμμετοχή της εταιρίας σε τηλεπικοινωνιακά έργα. Κατ’ επέκταση η Intramet οφείλει να προσαρμόζεται συνεχώς στις τεχνολογικές εξελίξεις και να επενδύει σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, επισημαίνεται και το γεγονός ότι η Intramet συμμετέχει στην εκτέλεση έργων σχετικά με τα Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, τα οποία αποτελούν το 26,2% και 24%του προβλεπόμενου κύκλου εργασιών για το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστούν μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτικοί κίνδυνοι αφορούν στην ιδιομορφία της φύσης των έργων που εκτελεί η εταιρία, στην επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην εξάρτησή της από συγκεκριμένους πελάτες, αλλά και προμηθευτές.

Σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της Intramet σημειώνεται πως η Intracom κατέχει το 97,543% του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο μετά την έκδοση θα μειωθεί στο 72,82%, ενώ ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης ελέγχει το 2,458%, το οποίο με την ολοκλήρωση της έκδοσης θα κατέλθει στο 1,835%. Επίσης, ποσοστό 25,346% θα ελέγχει το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Η βασική μέτοχος της Intramet, Intracom, δεσμεύεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι κατά τους έξι πρώτους μήνες από την εισαγωγή της Intramet στο Χ.Α. δεν θα προβεί σε πώληση μετοχών και σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της.

Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Intramet, η Intracom ενημερώνει ότι ενδέχεται να πουλήσει ως το 5% του συνόλου των μετοχών που θα κατέχει με την ολοκλήρωση της αύξησης.

Πρόεδρος της εταιρίας είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ενώ αντιπρόεδρος είναι ο κ. Γεώργιος Άννινος.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, σημειώνεται πως ο κύκλος εργασιών για το 2003 αναμένεται να φτάσει στα 35,648 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 42,75% σε σχέση με το 2002, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 4,021 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 1,791 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 124,5%.

Το 2004 ο κύκλος εργασιών εκτιμάται πως θα ενισχυθεί κατά 3,79% και θα φτάσει στα 37 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων προβλέπεται πως θα παρουσιάσουν βελτίωση 6,9% και θα διαμορφωθούν στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό δελτίο, οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας αφορούν στη διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει στην εγχώρια αγορά στην κατασκευή τηλεπικοινωνιακών ιστών, στη διατήρηση και ενίσχυση της ισχυρής της θέσης στην εγχώρια αγορά μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων και εξειδίκευσης, στη συνεχή αναπτυξιακή πολιτική, κυρίως προς την κατεύθυνση παραγωγής νέων προϊόντων, στην είσοδό της σε νέους κλάδους δραστηριότητας υποδομής, ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, εγκαταστάσεων κ.λπ., αλλά και στην προσπάθεια διείσδυσης σε τρίτες χώρες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v