Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΧΝΕΡΓΑ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου θα διαρκέσει η Δημόσια Εγγραφή της ΤΕΧΝΕΡΓΑ - Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το δεσμευτικό εύρος τιμών ορίσθηκε μεταξύ 6,46 - 7,10 ευρώ ανά μετοχή.

ΤΕΧΝΕΡΓΑ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου 2004 θα διαρκέσει η Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας ΤΕΧΝΕΡΓΑ - Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης ορίσθηκε μεταξύ 6,46 - 7,10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ”ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Ειδικότερα, η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.071.000 ευρώ με την έκδοση 1.785.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Από αυτές οι 1.700.000 θα διατεθούν μέσω της δημόσιας εγγραφής και οι υπόλοιπες 85.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο προσωπικό της.

Από τις 1.700.000 μετοχές που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Εγγραφής, οι 255.000 μετοχές ενδέχεται να αποκτηθούν από τον Κύριο Ανάδοχο με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου θα διαμορφωθεί σε 7.206.235 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Τα κεφάλαια που αναμένεται να συγκεντρωθούν από τη Δημόσια Εγγραφή αναμένεται να κατευθυνθούν, για την αγορά οικοπεδικής έκτασης κοντά σε βασικά έργα που υλοποιεί η εταιρία, για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες υποχρεώσεις εκτέλεσης έργων, για την αποπληρωμή µακροχρόνιου δανεισµού, για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ιδιωτικά έργα και για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, που απαιτείται από την ανάληψη νέων έργων.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους, τους παράγοντες κινδύνου που αφορούν μεταξύ άλλων στην εξάρτηση από την υπάρχουσα διοίκηση και τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, στην ασφαλιστική κάλυψη της εταιρίας, στα έργα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην εξάρτηση από την οικογένεια Τσάμπρα, στην απουσία προηγούμενης αγοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας και στις πιθανές διακυμάνσεις της τιμής.

Οσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά που δραστηριοποιείται η εταιρία, αυτοί εστιάζονται στη συμμετοχή σε κοινοπραξίες, δημοπράτηση νέων έργων δημοσίου, τη χρηματοδότηση, τη κερδοφορία των τεχνικών έργων, στα προβλήματα στο κύκλωμα παραγωγής έργων και στις καθυστερήσεις από γραφειοκρατία για την ολοκλήρωση ή συνέχιση έργων του Δημοσίου.

Αναφορικά με τους βασικούς μετόχους σημειώνεται πως ο κ. Ελευθέριος Τσάμπρας (πρόεδρος της εταιρίας) κατέχει το 41,25% του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο μετά τη δημόσια εγγραφή θα κατέλθει στο 31,03%, ο κ. Παναγιώτης Χατζηπάνος (διευθύνων σύμβουλος) θα μειώσει τη συμμετοχή του στο 9,40% από 12,50% που κατέχει σήμερα, αλλά και ο κ. Παρασκευάς Τσάμπρας (αντιπρόεδρος) που κατέχει σήμερα ποσοστό 9,45% θα μειώσει τη συμμετοχή του στο 7,11%.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989 από τον κ. Ελευθέριο Τσάμπρα και δραστηριοποιείται στον τομέα των υδραυλικών, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, των έργων οδοποιίας, καθώς και στον τομέα των ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία κατέχει πτυχίο 6ης τάξης και έλαβε τη σημερινή της μορφή μετά την απορρόφηση των εταιριών ”ΤΡΙΑΣ Α.Τ.Ε.” και ”ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”.

Για την οικονομική χρήση του 2003, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 30,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το 2002 παρουσιάζοντας αύξηση 53%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,3 εκατ. ευρώ έναντι των 3,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 26%.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για το 2004, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται σε 32,277 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 4,950 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως οι προβλέψεις έχουν διατυπωθεί χωρίς να συνυπολογίζουν πιθανά οφέλη από τις νέες συμβάσεις που υπέγραψε ή θα υπογράψει κατά τη διάρκεια του 2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v