Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Proton: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Aπό 15 έως 19 Δεκεμβρίου 2005 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της ”Proton Επενδυτική Τράπεζα” στην κατηγορία ”Μεσαίας & Μικρής κεφαλαιοποίησης” του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Proton θα διαθέσει 3,5 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές και δεν προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Proton: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ
Aπό 15 έως 19 Δεκεμβρίου 2005 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της ”Proton Επενδυτική Τράπεζα” στην κατηγορία ”Μεσαίας & Μικρής κεφαλαιοποίησης” του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το εύρος τιμής ορίστηκε μεταξύ 4,36 και 5,0 ευρώ, κύριοι ανάδοχοι είναι η Οmega Bank και η Αγροτική Τράπεζα, ενώ η εταιρία θα διαθέσει 3.500.000 υφιστάμενες μετοχές και δεν προχωρά σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα συνολικά έσοδα από την διάθεση των τίτλων θα ανέλθουν μεταξύ 15,26 και 17,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πριν τη δημόσια προσφορά το 50% των μετοχών της Proton ανήκει στον κ. Αντώνιο Αθανάσογλου, το 30% στον κ. Ηλία Λιανό και το υπόλοιπο 20% στους κληρονόμους του Ιωάννη Μαρκόπουλου.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της Proton, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 4,30 εκατ. ευρώ το 2004, ενώ στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 4,86 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την Proton αφορούν, μεταξύ άλλων, τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, τις χορηγήσεις προς συνδεόμενα μέρη αλλά και τη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων (πιστωτικών, συναλλαγματικών).

Στο ενημερωτικό της Proton επισημαίνεται ακόμη ότι σε περίπτωση πραγµατοποίησης της συγχώνευσης με τις 3 επενδυτικές εταιρίες τα ενοποιηµένα έσοδα από προµήθειες (διαχείρισης και χρηµατιστηριακές) του Οµίλου θα µειωθούν.

Υπενθυμίζεται πως το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2005 αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών συγχωνεύσεως δια απορρόφησης των εισηγµένων στο ΧΑ εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ARROW ΑΕΕΧ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ και ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕΧ, µε ενιαία ηµεροµηνία Ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31η Μαρτίου 2005.

Η συγχώνευση της τράπεζας µε τις 3 εταιρίες και η προσθήκη στην τράπεζα των κεφαλαίων των εν λόγω εταιριών αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα την επέκταση των δραστηριοτήτων της Proton σε νέους τοµείς που µέχρι σήµερα είχε µικρή παρουσία, η οποία θα καλύπτει πλέον, σε επίπεδο τραπέζης, και κάποιους κλάδους της εµπορικής τραπεζικής επιπλέον αυτών της επενδυτικής τραπεζικής στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται, επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v