ΣΕΛΟΝΤΑ: Οικονομικό ημερολόγιο 2019

Η Εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡOΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΕΓΕ  στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019, το οποίο έχει ως εξής:

Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018

Την Τρίτη 30/4/2018 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα δημοσιευθούν οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ  και της Εταιρείας (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019  

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018. Την απόφαση για τη διανομή ή μη μερίσματος θα πάρει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019

Την Παρασκευή 27/9/2019 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα δημοσιευθούν οι  Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ  και της Εταιρείας (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v