Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IΝFORM ΛΥΚΟΣ: Απόσχιση κλάδου

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 20.06.2019 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του σε νέα 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό.

Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού / λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.06.2019.

Πρόθεση της εταιρείας είναι να ολοκληρωθεί η απόσχιση εντός της εταιρικής χρήσης του έτους 2019.

Η απόσχιση του κλάδου ουσιαστικά επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά του στοιχεία, δεδομένου ότι η νέα θυγατρική ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό θα ενοποιείται πλήρως, αφού ο Όμιλος θα κατέχει το 100% αυτής.

Η ολοκλήρωση της σύστασης νέας εταιρείας με εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου τελεί υπό τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη απόσχιση, καθώς και από́ τη λήψη της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμόδιων προς τούτο αρχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v