Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΗΡΕΥΣ: Απάντηση στην Επ. Κεφαλαιαγοράς

H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 07 Αυγούστου 2019 από τους μετόχους τις Τράπεζες «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» αντίστοιχες επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο:“Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019,

Σε απάντηση της από 5/8/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας τα ακόλουθα :

1. Όπως ρητά αναφέρεται στις από 19/3/2019 ανακοινώσεις των Εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., η πραγματοποίηση της απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Andromeda, Νηρεύς και Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, τελεί υπό δύο προϋποθέσεις, ήτοι :

(α) Της κατάρτισης οριστικής συμφωνίας εκποίησης με έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστές για την πώληση (i) ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10,000 τόνους μεσογειακών ιχθύων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (ii) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50,000,000 τεμάχια γόνους και για τη μεταφορά στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής και

(β) Της έγκρισης καταλληλόλητας του υποψήφιου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Όπως προκύπτει από τη σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εμάς αλλά και από τα δημοσιεύματα του τύπου, που περιγράφονται στην εν λόγω επιστολή, αναφέρεται πως στις 2/8/2019 υπεγράφη η υπό στοιχεία 1 (α) σύμβαση αγοραπωλησίας.

3. Σημειώνουμε πως δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω σύμβαση και γιΆ αυτό το λόγο δεν μας έχει κοινοποιηθεί σχετικά.

4. Επιπροσθέτως, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν έχει ακόμα παρασχεθεί η υπό στοιχεία 1 (β) ανωτέρω έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται και οι δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις.Μετά την ικανοποίηση και αυτής της προϋποθέσεις, πρόθεση μας είναι, ότι μόλις λάβουμε την σχετική πληροφόρηση από τα εμπλεκόμενα μέρη και στα πλαίσια των υπαρχουσών συμβατικών δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, θα την παράσχουμε σε εσάς ώστε να ενημερωθεί σχετικώς το επενδυτικό κοινό.”Σημειώνεται πως ούτε η εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος στην αναφερόμενη από 2/8/2019 υπογραφείσα συμφωνία ως ανωτέρω. Για οτιδήποτε νεότερο της κοινοποιηθεί θα προβεί άμεσα στις δέουσες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v