ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολογιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής  ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €150 εκατ.

Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,4 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους €150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, ήτοι εκτιμώμενο καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων €146,6 εκατ., θα διατεθούν από την Εκδότρια στην Εγγυήτρια μέσω του Ενδοομιλικού Δανείου 2019.

Συγκεκριμένα θα εκδοθεί ομολογιακό δάνειο έως €150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, από την Εγγυήτρια το οποίο θα καλύψει η Εκδότρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ισόποσο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα μεταφερθεί στην Εγγυήτρια.

Η Εκδότρια θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 09.10.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια 3 Προσφορά.

Η οριστική καταχώρηση των ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 22.10.2019.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΤΕΝΕΡΓΧΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «TENERGFB2».

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v