Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Έκδοση ΜΟΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει τα εξής:

Σε συνέχεια της από 29/10/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού έως €41.084.115,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και διάθεση του ΜΟΔ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 19/11/2019 συνεδρίασή του, αφού εξειδίκευσε τους επί μέρους όρους του ΜΟΔ, αποφάσισε την έκδοση του ΜΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 ποσού έως €41.084.115,00 σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ΜΟΔ και τη σύμβαση κάλυψης ΜΟΔ μετά των παραρτημάτων τους, που τέθηκαν υπ’ όψιν του ΔΣ, και τη διάθεση των ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο μέτοχο Wert Red S.à.r.l. σε ποσοστό 100%, χορήγησε την κατ’ άρθρο 100 ν. 4548/2018, ειδική άδεια για τη σύναψη συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα την σύναψη της σύμβασης κάλυψης του ΜΟΔ μετά των παραρτημάτων της και κάθε άλλης σύμβασης ή εγγράφου μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου Wert Red S.à.r.l. σχετικά με το ΜΟΔ. Αντικείμενο της σύμβασης κάλυψης αποτελεί η κάλυψη από το μέτοχο Wert Red S.à.r.l. του συνόλου των ομολογιών, εκάστης σειράς και επιμέρους έκδοσης, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ΜΟΔ.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδείας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, ελήφθη με βάση την από 11/11/2019 συνημμένη «Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή», την οποία συνέταξε ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ελευθέριος Κουτσόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651), Grant Thornton και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της, που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v