ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το νόμο προς το επενδυτικό κοινό τα εξής :

Μετά την παραίτηση του κ. Γεωργίου Μοσχόπουλου του Αγγέλου ,στις 21/10/2019 ,από την διττή θέση του- μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και δεδομένου ότι α) μετά την παραίτησή του, η τριμελής επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, δεν συμπλήρωνε πλέον τον κατώτερο αριθμό των μελών της, και β) η θητεία της επιτροπής ελέγχου έληγε στις 18/6/2020 δηλαδή πριν την συνήθη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του, της 23ης Οκτωβρίου 2019 αποφάσισε την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14 Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, να καθορίσει την θητεία της, να εκλέξει την νέα Επιτροπή Ελέγχου και την στελέχωσή της.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, της 14ης Νοεμβρίου 2019, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ.κ. Προέδρου, παμψηφεί (με ψήφους 7.391.668 ,75,28% των μετόχων της εταιρείας ) ενέκρινε την πρόταση του κ.κ. Προέδρου της Συνέλευσης και αποφάσισε, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι τριμελής επιτροπή του ΔΣ, με κατά κανόνα πενταετή θητεία ώστε να συμβαδίζει με την θητεία του ΔΣ, της οποίας τουλάχιστον δύο μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και εν συνεχεία εξουσιοδότησε το ΔΣ της εταιρείας να ορίζει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και όλων των σχετικών νόμων και προϋποθέσεων που αφορούν τις επιτροπές ελέγχου και κάθε σχετικής νομοθεσίας, μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής, η οποία ως επιτροπή του εν ισχύει Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα έχει θητεία ως τις 30/9/2021 και ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της δοθείσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης, στην υπό ιδία ημερομηνία συνεδρίασή του, (14/11/2019) εξέλεξε την επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

Μαρίδη Χρήστο , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Στρούτση Ιωάννη , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Θεοδωρόπουλο Σταύρο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
για θητεία που να συμπίπτει με το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ ήτοι ως 30/9/2021

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα διοικητική γνώση και εμπειρία στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Τέλος η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και αναφέρεται παραπάνω, στην συνεδρίασή της, της 18ης Οκτωβρίου 2019, αποτελούμενη από τα παραπάνω μέλη, αποφάσισε τον διορισμό του κ. Ιωάννη Στρούτση ως Προέδρου της, ο οποίος εκτός των άλλων διαθέτει επαρκείς γνώσεις Λογιστικής και Ελεγκτικής, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής ήτοι ως 30/9/2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v