Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30ης Δεκεμβρίου 2019 προέβη σε αγορά 50 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,535 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 26,75 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 31ης Δεκεμβρίου 2019 προέβη σε αγορά 420 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5429 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 228,00 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 2ας Ιανουαρίου 2020 προέβη σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,55 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 550,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v