Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Η εταιρεία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε στην από 10.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και εξειδικεύτηκε με τις από 31.12.2019 και 13.02.2020 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εισαγωγή του συνόλου των 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 10.03.2020, το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1.500.000 ευρώ και διαιρείται σε 5.000.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v