Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 29/4/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 6.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 72.800,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v