Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENTERSOFT: Οικονομικό ημερολόγιο

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020: Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (1.1.2019-31.12.2019), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: 5 Ιουνίου 2020 Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 7 Ιουλίου 2020 Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v