Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΛΟΥΜΥΛ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής, η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (εφεξής, ο «Κανονισμός MAR») και την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού MAR, τα ακόλουθα:

1. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 31/7/2020 από τον κ. Γεώργιο Μυλωνά του Αλεξάνδρου, υπό την ιδιότητά του ως προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και δη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, την 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης, της Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσής της με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής, η «ΑΛΟΥΦΟΝΤ» και από κοινού με την Εταιρεία, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), δι’ απορρόφησης της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την Εταιρεία (εφεξής, η «Συγχώνευση»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς κατείχε στην Εταιρεία, όπως ο τελευταίος γνωστοποίησε στην Εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μεταβλήθηκε λόγω της ως άνω συναλλαγής και με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής μετοχών, και δη κατήλθε από το ποσοστό 48,37% στο ποσοστό 32,85% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς κατέχει στην Εταιρεία ανέρχεται στο 32,85%, χωρίς να έχει μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτήν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι 10.648.976 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 €) εκάστη.

2. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 31/7/2020 από την κ. Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, υπό την ιδιότητά της ως προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και δη, υπό την ιδιότητά της ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης, της Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της Συγχώνευσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η κ. Ευαγγελία Μυλωνά κατείχε στην Εταιρεία , όπως η ίδια γνωστοποίησε στην Εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μεταβλήθηκε λόγω της ως άνω συναλλαγής και με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής μετοχών, και δη κατήλθε από το ποσοστό 21,56% στο ποσοστό 14,64% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η κ. Ευαγγελία Μυλωνά κατέχει στην Εταιρεία ανέρχεται στο 14,64%, χωρίς να έχει μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτήν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι 4.746.887 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 €) εκάστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Χρηματιστηριακών Υποθέσεων της Εταιρείας (τηλ. 23130-11000, υπεύθυνος κ. Ιωάννης Ιωαννίδης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v