Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ανακοίνωση

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προέρχονται από την καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2019 υπό τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα

Ημερομηνία έκδοσης: 07.08.2020

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 5.310.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 17.700.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019, όπως το σχετικό ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου, είτε μέχρι του 95% του μερίσματος σε περίπτωση απαλλαγής του από την παρακράτηση φόρου (περίπτωση στην οποία το εναπομείναν 5% θα λαμβάνεται υποχρεωτικά σε μετρητά από τον δικαιούχου), εν όλω ή εν μέρει, κατ' επιλογή των δικαιούχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2020, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχους να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λήψη του αναλογούντος σε αυτούς μερίσματος για τη χρήση 2019 είτε υπό μορφή ακέραιων μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω δύο τρόπων.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω μερίσματος και συγκεκριμένα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από την Πέμπτη, 23.07.2020, έως και την Τετάρτη, 05.08.2020, να λάβουν το μέρισμα για τη χρήση 2019, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την μορφή ακέραιων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας ήταν ίση με 7,91 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του σχετικού δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από 23.07.2020 έως και 29.07.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Όλες οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος καθώς και στο 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος που εγκρίθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, 1.455 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε πενήντα τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (53.143.732,81 ευρώ), ενώ το υπόλοιπο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό πέντε Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών  (44.235.105,35 ευρώ) (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά. Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019 και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 07.08.2020 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών (2.015.571,30 ευρώ) (ποσοστό περίπου 1,97% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα μιας (6.718.571) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε συνολικά σε εκατό δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι Ευρώ και δέκα λεπτά (102.427.916,10 ευρώ), διαιρούμενο σε τριακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά (341.426.387)  μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους πενήντα ενός εκατομμυρίων εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατό εξήντα ενός Ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (51.128.161,51 ευρώ), μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ' αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 50.000.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. Στις 14.07.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2173398 η με ίδια ημερομηνία υπ' αριθμ. 74047/14.07.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 5.310.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 17.700.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 26 Ιουνίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 07.08.2020, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των δύο εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και τριάντα λεπτών (2.015.571,30 ευρώ) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 26 Ιουνίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι ως άνω 6.718.571 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι ο κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το παρόν έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Pavel Mucha

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v