Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Ομολογιακό δάνειο

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 28 Ιουνίου 2018 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 30 Μαρτίου 2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 2α Σεπτεμβρίου 2020 υπεγράφη Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Εμπραγμάτως Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000,00 Ευρώ) και διάρκειας πέντε (5) ετών, με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».


Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v