ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΟΥ: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη)

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΟΥ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 4/8/2020, αφού
καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, την
σύνθεση δηλαδή τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε τρία (3)
φυσικά πρόσωπα και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την εταιρεία
ως εξής: ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
ένα (1) τρίτο πρόσωπο, όρισε τη θητεία των μελών της Επιτροπής μέχρι την
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2021, όποτε αυτή
πραγματοποιηθεί και εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44
Ν. 4449/2017 που πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις και
τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του αρ. 44 του Ν. 4449/2017
και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του αρ. 44
Ν. 4449/2017 κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και των παρ.
1 και 2 του άρθρου 9 του Νέου Νόμου 4706/2020, από την έναρξη ισχύος
του, τους:
Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος.
Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Οικονομικός Σύμβουλος, Μη
εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θεοδώρα Καλοπλάστου του Εμμανουήλ, Στέλεχος της Αγοράς, Πτυχιούχος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Α’ ΤΑΞΗΣ) , τρίτο πρόσωπο - μη μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την εκλογή τους, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου συγκρότησης σε σώμα, στις 4/8/2020,
όρισαν τον κ. Φοίβο Βρέττα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
Ακολουθεί συνημμένα απόσπασμα από το Πρακτικό της ετήσιας τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/8/2020 με θέμα την εκλογή των
μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Θέμα 6ο).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v