Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Οριστική εγκυρότητα της άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής

Σε συνέχεια της από 02.11.2020 ανακοίνωσής της σε σχέση με τη σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και, ειδικότερα, την έκδοση κοινού ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικής ονομαστικής αξίας έως και είκοσι επτά εκατομμυρίων ευρώ (27.000.000,00 ευρώ), το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο NewCo United Group Hellas S.A.R.L. («η συναλλαγή»), το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία FORTHNET Α.Ε.ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής, παρήλθε άπρακτη στις 12 Νοεμβρίου 2020.

Ως εκ τούτου η χορηγηθείσα από αυτό άδεια για την κατάρτιση της συναλλαγής θεωρείται οριστικά έγκυρη.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής, ελήφθη με βάση την από 30.10.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα “Αξιολόγηση της σύναψης σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018” (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.nova.gr/el/company/ependutikes-sxeseis/etairikes-anakoinoseis ) και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Επιπλέον, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας, προχώρησε στην κατάρτιση της συναλλαγής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v