Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «HOUSEMARKET A.E.»:

- στις 20 Νοεμβρίου 2020, προχώρησε σε πώληση 5 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 5.054,50 ευρώ.

- στις 23 Νοεμβρίου 2020, προχώρησε σε πώληση 38 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 38.417,78 ευρώ.

Η HOUSEMARKET A.E. είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο, που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v