Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Ανακοίνωση

Αθήνα, 03.12.2020

Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο
εξής ο «Κανονισμός Χ.Α.»), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα
ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής
ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 € και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το
«ΜΟΔ»), σε συνδυασμό και με τις προηγηθείσες από 26.10.2020 και 17.11.2020
ανακοινώσεις της:

1. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από την ομολογιούχο Newco
United Group Hellas S.a.r.l. ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μίας
χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα (85.181.719) Μετατρέψιμων Ομολογιών, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια
πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα
λεπτά (25.554.515,70€) και εκδίδονται συνολικά ογδόντα πέντε εκατομμύρια εκατόν
ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες δεκαεννέα (85.181.719) νέες κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»),
σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 542/01.12.2020 απόφασή
του, διαπίστωσε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι
Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της
Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στη δικαιούχο τους σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η
ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και
δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν
τρία εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και
ενενήντα λεπτά (103.064.385,90 €) και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια σαράντα τρία
εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τρεις
(343.547.953) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30
€) η κάθε μία.

4. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την
έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v