Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia: Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

Η εταιρία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι, από την 04.03.2021,
θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 03.03.2021 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε
σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979
και (ΕΕ) 2019/980 όπως ισχύουν, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των 18.204.903 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά
ψήφου μετοχών της Εταιρίας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») που προέκυψαν από την αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από
20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση
με Εισφορές σε Είδος»). Σημειώνεται ότι η πλήρης καταβολή της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος
πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 07.01.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό €9.102.451,50, με την έκδοση 18.204.903
νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμή
διάθεσης €1,10 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής:
(i) 6.846.505 μετοχές στην εταιρία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εισφορά
από την τελευταία στην Εταιρία ποσοστού 22,10102% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας δυο ακινήτων, και
(ii) 11.358.398 στην εταιρία «STERNER STENHUS GREECE AB» με εισφορά από την τελευταία στην
Εταιρία (α) 947.269 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού
της κεφαλαίου καθώς και (β) 4.842.558 ομολογιών έκδοσης της ιδίας εταιρίας, με βάση τις
αποτιμήσεις των ως άνω εισφερθέντων ακίνητων, μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17
του ν. 4548/2018.
Η συνολική διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ποσού €10.922.942,50 έχει
αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο
καταστατικό της Εταιρίας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών
της Εταιρίας.
Όπως ανακοινώθηκε στις 25.01.2021, η εταιρία «STERNER STENHUS GREECE AB» την 22.01.2021
μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου στη σουηδική εταιρία «Nequiter Invest AB» 1.787.541 από τις
μετοχές της Εταιρίας που έλαβε στο πλαίσιο της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος, σύμφωνα με τα
παραπάνω.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Κατωτέρω, παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Nέων Μετοχών της
Εταιρίας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. που προέκυψαν από την Αύξηση με Εισφορές σε Είδος:

Γεγονός Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
03.03.2021
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
04.03.2021
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών
και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*
04.03.2021
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έγκριση της εισαγωγής και την
ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ
του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
04.03.2021
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση με
Εισφορές σε Είδος * 08.03.2021
* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με
σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
στις 03.03.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
 του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/selectcompany/1171),
 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), και
 της Εταιρίας (http://www.premia.gr/enimerotika-deltia/)
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή,
εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: Δορυλαίου 10 -12, Τ.Κ. 11521, Αρμόδια: κα
Ελένη Κοπελούσου, τηλ.: 210 6967600), έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v