Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συμμετοχή στην ΕΤΕΜ

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»ανακοινώνει ότι σε συνέχεια των από 8-1-2021 και 10-2-2021 ανακοινώσεών της σχετικά με τη χορήγηση από το Δ.Σ. της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ειδικής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, τη μη εισηγμένη εταιρεία «ΕΤΕΜ Α.Ε.», η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» κατέβαλε πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, και συγκεκριμένα, με εισφορά ποσού 22.800.000,00 ευρώ σε μετρητά και ποσού 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όπως ενημερώθηκε, στις 30-3-2021, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» από την «ΕΤΕΜ Α.Ε.», η ανωτέρω καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711) της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON με την από 24-3-2021 Έκθεση Πιστοποίησης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2512241/29-03-2021, ως η υπ΄ Αριθ. Πρωτ.: 2354170/ 30-03-2021 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η..

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» κατέστη μέτοχος της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», με 70.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστης, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v