Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογιακού έτους

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (*)

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους
2021 τροποποιείται ως κάτωθι:

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2021: Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

- Τακτική Γενική Συνέλευση: Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
- Αποκοπή Μερίσματος 2020: Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
- Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2020 – Record Date: Παρασκευή, 25 Ιουνίου
2021**
- Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2020: Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
- Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2021 & Τηλεδιάσκεψη:Τρίτη 27 Ιουλίου 2021
- Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2021: Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021
- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2021: Τρίτη 26
Οκτωβρίου 2021

mytilineos.gr

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος,
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά
από τη λήξη, την 18 Ιουνίου 2021, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
(ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την
μετοχή της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν
την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.athexgroup.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v