Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Οικονομικό ημερολόγιο

Η PRODEA Investments ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:

29.04.2021: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2020

08.06.2021: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

10.06.2021: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης

11.06.2021: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date)

16.06.2021: Έναρξη καταβολής μερίσματος*

* Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.prodea.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.helex.gr ).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v