Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αντίγραφο πρακτικού επιτροπής ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών»
της 15.07.2021

Σήμερα στις 15.07.2021 και ώρα 15:30 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams) η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» (η Εταιρεία), με αριθμό ΓΕΜΗ 121914222000,

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Χρήστος Γεωργαλής,

2. Ευστάθιος Μπανίλας,

3. Αντώνιος Μπαρούνας,

Υπαρχούσης απαρτίας, η Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:


Θέμα μόνο : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε σώμα

Σε συνέχεια της από 15.07.2021 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή της σε σώμα και τον προσδιορισμό της ιδιότητας των μελών της ως εξής:

Χρήστος Γεωργαλής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020
Ευστάθιος Μπανίλας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτος
Αντώνιος Μπαρούνας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020
Όπως εκτίθεται και στην από 15.07.2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργαλή.

Η θητεία της επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι λήγει την 15η Ιουλίου 2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.


Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.Χρήστος Γεωργαλής, ΠρόεδροςΕυστάθιος ΜπανίλαςΜπαρούνας Αντώνιος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v