Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ορισμός Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (εφεξής Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 16.07.2021, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή πενταμελούς Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία θα αποτελεί ενιαία επιτροπή και θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες Επιτροπές Στελεχών και Υποψηφιοτήτων.

Επιπλέον, αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. καθώς και τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 ως εξής

1. Νίκος Εμπέογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μιχάλης Μιχαλούτσος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Γιώργος Δράκος Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αριάδνη Βελισσαροπούλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και
Υποψηφιοτήτων να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να
είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να
συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής
απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι έτη.
Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της, στις 16.07.2021,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Μιχάλης Μιχαλούτσος, (Πρόεδρος) Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Στέφανος Μάνος (Μέλος) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Νίκος Εμπέογλου (Μέλος) Μη Εκτελεστικό
4. Γιώργος Δράκος (Μέλος) Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αριάδνη Βελισσαροπούλου (Μέλος) Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v