Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ: Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου

Αθήνα 26/7/2021

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με
τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι
το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 επικαιροποιείται ως εξής:
• 22/4/2021: Ανακοίνωση και δημοσίευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020-31.12.2020), που συνετάγησαν βάσει
των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
• 6/5/2021: Δημοσίευση Εταιρικής Παρουσίασης A΄ τρίμηνου 2021
• 10/5/2021: Εταιρική Παρουσίαση Α΄ τριμήνου 2021 σε αναλυτές
• 3/6/2021: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
• 16/6/2021: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος
• 17/6/2021: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record date)
• 22/6/2021: Ημερομηνία καταβολής μερίσματος
• 28/7/2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2021
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.entersoft.gr) και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v