Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί την από 21.7.2021
απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(ICC) (εφεξής η «Διαιτητική Απόφαση»), η οποία της γνωστοποιήθηκε την 23.7.2021.
Δυνάμει της Διαιτητικής Απόφασης επιδικάστηκε υπέρ αλλοδαπής εταιρίας (στο εξής ο
«Υπεργολάβος») και σε βάρος της αλλοδαπής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ALYSJ-JV»
(στο εξής η «Κοινοπραξία»), το ποσό των $98,5 εκ. περίπου, στο πλαίσιο σύμβασης
υπεργολαβίας μεταξύ του Υπεργολάβου και της Κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου
της χρυσής γραμμής (Gold Line) για το μετρό της Ντόχα στο κράτος του Κατάρ (στο εξής το
«΄Εργο»). Στην Κοινοπραξία συμμετέχει η θυγατρική της Εταιρείας, ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (στο εξής
η «Άκτωρ») με ποσοστό 32%.

Επισημαίνεται πως η ευθύνη των μελών της Κοινοπραξίας είναι αναλογική, συνεπώς η
συμμετοχή της Άκτωρ στην υποχρέωση εξόφλησης του επιδικασθέντος ποσού αντιστοιχεί
σε ποσό ύψους $31,5 εκ. περίπου, σε περίπτωση δε που υποχρεωθεί να καταβάλει ποσόν
μεγαλύτερο του αναλογούντος σε αυτήν, θα διεκδικήσει το υπερβάλλον ποσόν αναγωγικά
από τα λοιπά μέλη της Κοινοπραξίας, τα οποία είναι αξιόχρεα και φερέγγυα.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαιτησία ξεκίνησε κατόπιν αιτήσεων διαιτησίας που
υπεβλήθησαν από τον Υπεργολάβο στα τέλη του 2017, η ακροαματική διαδικασία
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020, ενώ η Κοινοπραξία είχε λάβει επιστολή από το νομικό
της παραστάτη, o οποίος εκτίμησε ότι η αξίωση του Υπεργολάβου δεν αναμενόταν να
ευδοκιμήσει.

Η Άκτωρ συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της Κοινοπραξίας προκειμένου να ασκηθεί
αγωγή ακύρωσης κατά της ανωτέρω απόφασης, ενώ σε συνεργασία τόσο με τα άλλα μέλη
της Κοινοπραξίας όσο και με τους νομικούς της συμβούλους θα αξιολογήσει σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ το λογιστικό χειρισμό που θα υιοθετηθεί.

Κηφισιά, 27 Ιουλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v