Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουλίου 2021, σε συνέχεια της 22ης Ιουλίου 2021 για λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 33 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Kατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.055.534 και 38.055.534 δικαιώματα ψήφου εκπροσωπούντες το 73,53 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ΄ αρ. 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020 με 30.009.461 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων (το λοιπό ποσοστό 21,14% δήλωσε παρών) την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.stiafilco.com).


ΑΧΑΡΝΕΣ 29.07.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v