Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PROFIL: Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 18.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ορισμού των μελών της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020 σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 10.09.2021 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συνήλθαν την 18.10.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφισταμένου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν.4706/2020 και του Ν.4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 09.09.2026

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v