Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Χορήγηση ειδικής άδειας 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121578960000 ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 1ης Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε να χορηγήσει ειδική άδεια με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων:

(α) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 δυνάμει της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και

(β) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με την ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για τρία (3) έτη.

Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για τις παραπάνω συναλλαγές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, έλαβε υπόψη του τις από 24.11.2021 Εκθέσεις του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (fairness opinions) της ανεξάρτητης Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ», οι οποίες αξιολογούν ότι οι συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τους Μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Μετόχων μειοψηφίας της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και εξηγούν τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Λήφθηκε ακόμα υπόψη η από 24.11.2021 Γνωμοδότηση (legal opinion) της Δικηγορικής Εταιρείας «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες».

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας, ωστόσο για λόγους μέγιστης διασφάλισης και διαφάνειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2021 τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση επί της χορήγησης άδειας για την κατάρτιση των ανωτέρω Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση που θα δημοσιευτεί νομίμως στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr).

Επισημαίνεται ότι απόσπασμα πρακτικού της από 1ης Δεκεμβρίου 2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πρόκειται να δημοσιευτεί στη μερίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ενώ οι από 24.11.2021 Εκθέσεις του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (fairness opinions) της ανεξάρτητης Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ» καθώς και η από 24.11.2021 Γνωμοδότηση (legal opinion) της Δικηγορικής Εταιρείας «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες» θα βρίσκονται διαθέσιμες για το επενδυτικό κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v