Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

UNIBIOS Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ

Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που έλαβε χώρα την 18-2-2022 αποφασίσθηκε να συνεχισθεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας:

Α) Χορηγήθηκε νέα έγκριση για αγορά ιδίων μετοχών µε τους παρακάτω όρους:

 (1) Μέγιστη ποσότητα αγοράς: Η συνολική ποσότητα των μετοχών που θα αποκτήσει η εταιρία μαζί µε αυτές που κατέχει ήδη δεν θα ξεπερνά το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ποσότητα αυτή σήμερα αντιστοιχεί σε 1.486.489 μετοχές.

 (2) Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την λήξη του προηγούμενου και μέχρι την 31-12-2022.

 (3) Η μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται ίση € 1,93 και η ελάχιστη τιμή αγοράς στο € 0,01.

 Η εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει σύμφωνα µε το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 στο σύνολό τους ή μέρος τους για διάθεση στο προσωπικό εν γένει ή/και για την ικανοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στα πλαίσια των προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης ή και για την μείωση του κεφαλαίου της. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μετοχές και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Η Unibios Συμμετοχών ΑΕ ανακοινώνει την θέση σε ισχύ του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v