Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ολοκλήρωση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 200 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά το Μάρτιο 2021. Οι 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι εισηγμένες στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων επιτελέστηκε εντός της τρέχουσας χρήσης 2022,  η τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω ΚΟΔ για την χρονική περίοδο 24.03.2021-30.06.2022, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα αποτελέσει μέρος της εξαμηνιαίας  οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 της Εταιρείας.


Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v