Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και προς συμμόρφωση με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του άρθρου 4 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, ανακοινώνει ότι, εν όψει της ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων του Α' τριμήνου 2022, στις 31 Μαΐου 2022, αναστέλλει την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

Από την 23.12.2021, ημερομηνία ανακοίνωσης του Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της από 02.12.2021 απόφασης και εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και έως την πρόσφατη αναστολή της επαναγοράς για την κλειστή περίοδο συναλλαγών (03/05/2022-31/05/2022), η Εταιρεία είχε επαναγοράσει 84.307 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,5676 ευρώ ανά μετοχή και το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία σήμερα ανέρχεται σε 123.162 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,3913% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v