Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: ANAKOINΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αγία Παρασκευή,  3 Mαϊου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΗ εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 3η Μαϊου 2022 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 745 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,45195 EUR ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.041,70 EUR.

 

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 97.572 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,511214% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v