Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31.05.2022 προχώρησε στην πώληση 14.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0445% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή 3,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία ευρώ 49.000,00. Η συναλλαγή εκτελέστηκε εκτός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (OTC) μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Οι ανωτέρω μετοχές πωλήθηκαν στον κ. Νικήτα Κλαδάκη του Ευσταθίου, Διαχειριστής και Γενικός Διευθυντής, της εταιρείας NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία αποτελεί  έμμεση θυγατρική κατά 100% της Εταιρείας. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, ο κ. Κλαδάκης κατέχει συνολικά 14.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0445% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης 2,90 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 151.553 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,4815%  του συνόλου των μετοχών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v