Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000
ΤΗΣ 17.6.2022
Σήμερα την 17 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Διστόμου 5-7, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της «Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων» της εταιρείας, ως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του ν. 4706/2020 δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συνεδρίασε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα, σε συνέχεια των αποφάσεων της υπό σημερινή ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι τριμελής με τριετή θητεία.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι:
1. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του ν. 4706/2020 και εκλογή Προέδρου αυτής.
Θέμα 2ο: Λοιπά θέματα
Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
2.Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.-Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
3.Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Θέμα 2o: Λοιπά Θέματα
Τα μέλη της Επιτροπής, δήλωσαν ότι δεν έχουν κάποιο θέμα να θέσουν.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε περαιωμένη τη συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος
Αθανάσιος Ασκητής Βασιλική Μέγγου Νικόλαος Κορίτσας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v