Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.: Παροχή άδειας προς κατάρτιση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου διαρκείας με συνδεδεμένο μέρος....

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 01 Σεπτεμβρίου 2022συνεδρίασή του ομόφωνα και παμψηφεί, έχοντας λάβει υπόψη την από 26.08.2022 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Μήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.»  παρέσχε την άδεια, κατ' άρθρα 99-101 Ν. 4548/2018, να συνάψει η εταιρεία με τον Γεώργιο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου κάτοικο ΔΡΑΜΑΣ οδός ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3 με ΑΦΜ 144237422, συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία λόγω της ιδιότητας του ως αδερφός του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, Γεράσιμου Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου διαρκείας, με Ειδικότητα Εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ, και μηνιαίες  μικτές τακτικές αποδοχές 4.000,00 ευρώ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη την ανωτέρω από 26.08.2022 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Μήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712)   έκρινε ότι οι ανωτέρω αποδοχές είναι εύλογες και δίκαιες για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την από 26.08.2022 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Μήλιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 3712) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.»  επί του δικαίου και ευλόγου των ανωτέρω αποδοχών (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.domaine-lazaridi.gr), η οποία (Έκθεση) έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας τηρήθηκαν οι κατ' άρθρα 100 και 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v