Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΕ: Ανακοίνωση για αύξηση κεφαλαίου

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προτείνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Κύρια Σημεία της Προτεινόμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των ευρώ 1.250 εκατ.

Η προτεινόμενη αναλογία είναι δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα (9) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης Ευρώ 11,30 ανά νέα μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, προκειμένου να αποφασίσει για την προτεινόμενη ΑΜΚ και τους σχετικούς όρους.

Η ΑΜΚ αποτελεί στρατηγική κίνηση που προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει το προβάδισμα στην ΕΤΕ έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες αλλαγές στο διεθνές εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις αντίστοιχες προσδοκίες του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Η ΑΜΚ είναι μία ακόμη συνετή κίνηση από μέρους της ΕΤΕ δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα η ΑΜΚ επιτρέπει στην ΕΤΕ να αξιοποιήσει αναπτυξιακές ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στην ισχυροποίηση της ηγετικής παρουσίας του Ομίλου στην Ν.Α. Ευρώπη.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' 3μήνου στις 29/5/2009, παρά τις αντίξοες διεθνείς οικονομικές συνθήκες η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ενώ η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραμένει σε υψηλό επίπεδο, επιτρέποντας στον Όμιλο να διατηρεί ικανοποιητική κερδοφορία.

Οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International θα είναι οι από κοινού συντονιστές (joint global coordinators) και μαζί με τους JP Morgan και Morgan Stanley & Co. International συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές. Με τις προαναφερόμενες Τράπεζες θα συναφθεί σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης της ΑΜΚ.

Το χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη ΑΜΚ και οι σχετικές λεπτομέρειες για το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.nbg.gr) μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Τάκης Αράπογλου, δήλωσε: "Οι σημερινές συνθήκες στον τραπεζικό χώρο απαιτούν εγρήγορση και ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη ισχυρότερης κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα που θα αναπροσαρμόσει έγκαιρα την κεφαλαιακή της επάρκεια, θα αποκτήσει σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΕ προχωρεί αποφασιστικά στη σημερινή προτεινόμενη ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας την ηγετική παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη. Στόχος μας και επιθυμία είναι η συμμετοχή όλων των μετόχων μας στην προτεινόμενη αύξηση"

Αναλυτικά Στοιχεία Ανακοίνωσης

1. Πρόσφατα Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα του α' 3μήνου, παρά τις δύσκολες συγκυρίες αντανακλούν τις θετικές επιδόσεις του Ομίλου και στους τέσσερεις άξονες της στρατηγικής του.

Συγκεκριμένα:
Α) Η δυναμική της κερδοφορίας του Ομίλου αναδείχθηκε για άλλη μια φορά με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ το α? 3μηνο του 2009 να διαμορφώνονται σε ευρώ 317 εκατ. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε ευρώ 662 εκατ., αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ή 407 μονάδες βάσης επί των μέσων καθαρών χορηγήσεων. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το δ' 3μηνο του 2008 με αποτέλεσμα ο λόγος κόστους προς έσοδα να διαμορφωθεί στο 46% για το τρίμηνο.

Β) Η συντηρητική προσέγγιση στην ανάληψη πιστωτικών κινδύνων καταδεικνύεται από τη μεγάλη διασπορά στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου και την επικέντρωση σε κλάδους χαμηλού κινδύνου και υψηλών εξασφαλίσεων. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 3.7% στο α' 3μηνο του 2009. Οι προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 235 εκατ. (ετησιοποιημένο κόστος προβλέψεων 144 μονάδες βάσης) με αποτέλεσμα πάνω από το 70% των απαιτήσεων σε καθυστέρηση να καλύπτονται από προβλέψεις. Οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στις περιοχές που δραστηριοποιούνται η Τράπεζα και οι Εταιρείες του Ομίλου θα οδηγήσουν σε αύξηση των επισφαλειών στο δεύτερο τρίμηνο και ενδεχομένως στο υπόλοιπο του έτους. Η Διοίκηση με βάση τις εξελίξεις του Απριλίου και του Μαϊου εκτιμά ότι το επίπεδο των προβλέψεων στο δεύτερο τρίμηνο δε θα απέχει σημαντικά από αυτό του πρώτου τριμήνου του 2009.

Γ) Η ρευστότητα του Ομίλου διατηρείται σε υψηλό επίπεδο. Το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις ταμιευτηρίου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 33% στο τέλος του α' 3μήνου. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά ευρώ 1.1 δισ. στο τέλος του α' 3μήνου στην Ελλάδα (14% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος) και κατά 1.1 δισ. τουρκικές λίρες στη Τουρκία (25% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Οι καταθέσεις των πελατών αντιπροσωπεύουν το 71% της συνολικής ρευστότητας του Ομίλου και ο δείκτης χορηγήσεων προς δάνεια βρίσκεται στο 95%. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος έχει αποθέματα δυνητικής ρευστότητας άνω των ευρώ 13 δισ.

Δ) Η ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου έχει ως αποτέλεσμα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους σχετικούς δείκτες. Η κερδοφορία του Ομίλου κατά το α' 3μηνο προσέθεσε 50 μονάδες βάσης στο Βασικό Δείκτη Κυρίων Κεφαλαίων (Equity Tier 1) του Ομίλου με αποτέλεσμα ο εν λόγω δείκτης να διαμορφωθεί στο 8.3%. Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) λαμβανομένων υπόψη και των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους ευρώ 350 εκατ. λόγω της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και της διάθεσης ιδίων μετοχών, εκτιμάται σε 10.4%.

Στο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής της βάσης η ΕΤΕ ενδέχεται να προβεί σε δημόσια πρόταση για επαναγορά μέρους ή του συνόλου των πέντε υβριδικών εκδόσεων του Ομίλου, που εκδόθηκαν από τη θυγατρική εταιρία NBG Funding Limited.

2. Σκοπός της Αύξησης Κεφαλαίου

Στρατηγική επιδίωξη της ΕΤΕ είναι να καταστεί ηγετικός Τραπεζικός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Διοίκηση της Τράπεζας πιστεύει ότι η επιτυχία έως σήμερα οφείλεται στην ορθολογική ανάπτυξη και τις προσεκτικές και στρατηγικά στοχευμένες εξαγορές, όπως αυτή της Finansbank στην Τουρκία. Η έμφαση έχει δοθεί σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, παραδοσιακούς δεσμούς με την Ελλάδα και Ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Πρόσθετα, οι σημερινές συγκυρίες αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της συντηρητικής προσέγγισης του Ομίλου σε σχέση με την ανάληψη κινδύνων και των διαχρονικών πρωτοβουλιών για την περιστολή δαπανών.

Σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα ισχυρής ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, η ΕΤΕ έχει θέσει τις βάσεις να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της όραμα καθώς το διεθνές οικονομικό περιβάλλον θα βελτιώνεται.

Η προτεινόμενη ΑΜΚ στοχεύει:

- Στη δημιουργία ισχυρής κεφαλαιακής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες μεταβολές του εποπτικού πλαισίου και τις πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου στον Τραπεζικό χώρο διεθνώς, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.

- Στην εξασφάλιση πρόσθετης ευελιξίας κινήσεων που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες ισχυροποιώντας την ηγετική παρουσία του Ομίλου στην ΝΑ Ευρώπη.
Η ΑΜΚ δεν αντικατοπτρίζει επιδείνωση στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η προ-προβλέψεων κερδοφορία παραμένει υψηλή, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του α' 3μήνου, παρά τις δύσκολες συνθήκες, ενώ παράλληλα η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είναι ικανοποιητική σε σχέση με το σημερινό ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

3. Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Με βάση την προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Kεφαλαίου, ο Βασικός Δείκτης Κυρίων Κεφαλαίων (Equity Tier I) στο τέλος του α' 3μήνου του 2009 εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν σε 10.1%, ενώ ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I) σε 12.3%.

Οι παραπάνω δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας λαμβάνουν υπόψη τόσο τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου όσο και την πώληση των ιδίων μετοχών, γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μετά το τέλος του α' 3μήνου 2009. 4. Μερίσματα Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όσο η Τράπεζα συνεχίζει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση της οικονομίας, δεν επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος πέραν του ορίου του 35% επί των διανεμομένων κερδών της Τράπεζας. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος έχει διορισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έχει δικαίωμα αρνησικυρίας και σε αποφάσεις για διανομή μερισμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η καταβολή μερισμάτων σε προνομιούχους μετόχους (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) προηγείται της καταβολής προς τους κοινούς μετόχους.

5. Κύριοι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) προτείνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως 110,4 εκατ. περίπου κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο σε αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε εννέα (9) παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Σύμφωνα με την πρόταση, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 11,30 ευρώ ανά μετοχή και το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα ανέλθει σε ποσόν μέχρι 1.250.000.000 ευρώ περίπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, προκειμένου να αποφασίσει για την προτεινόμενη ΑΜΚ και τους σχετικούς όρους.

Οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International θα είναι οι από κοινού συντονιστές (joint global coordinators) ) και μαζί με τους JP Morgan και Morgan Stanley & Co International συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές. Επίσης η Τράπεζα θα συνάψει σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης της ΑΜΚ με κοινοπραξία τραπεζών, η οποία εκτός των ανωτέρω περιλαμβάνει και τους διεθνείς οίκους Citi και UBS Limited. Οι οίκοι αυτοί θα μετέχουν με το ρόλο των συνδιοργανωτών (co-lead managers). Η NBG International θα συμμετέχει, επίσης, ως συνδιοργανωτής (co-lead manager).

Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο στο πλαίσιο του Νόμου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/5/2008. To Ενημερωτικό Δελτίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 6. Χρονοδιάγραμμα Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2009, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων και της ολοκλήρωσης των σχετικών διατυπώσεων. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα θα δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v