Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ: Προαναγγελια έκτακτης γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2018 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, συνεκλήθη έκτακτη Γεινική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" με θέμα ημερησίας διατάξεως:

 

« Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου »

 

Επειδή δεν σχηματίσθηκε η αναγκαία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος απαρτία, καλούνται οι κκ. μέτοχοι σε επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως με την ίδια ημερήσια διάταξη, την 7η Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στo ξενοδοχείο «HILTON», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων,

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση  έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 3ης Μαϊου 2018 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης απ' ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την  ημερομηνία συνεδριάσεως.

Το πλήρες κείμενο της παρούσης προσκλήσεως, καθώς και οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 αρ. 27 Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.megatv.com . Επίσης οι κκ. μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Μετόχων στην έδρα της εταιρείας (Ρούσου 4 & λεωφ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τ.κ. 11526, τηλ. 210-6903312, -132)

 

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v