Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αποφάσεις ΓΣ

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 1η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, σε συνέχεια της από 10/9/2018 συνεδρίασης, η οποία είχε αναβληθεί, κατόπιν αιτήματος μετόχου μειοψηφίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 19 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 6.678.562 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 94,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49% του μετοχικού κεφαλαίου και 1.257.993 κατά, ήτοι ποσοστό 17,75% του μετοχικού κεφαλαίου, κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως κάτωθι:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2018 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15081) και ορίστηκε η αμοιβή του. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα στους απερχόμενους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.

4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2017 - 31.12.2017 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

5) Επί του πέμπτου, έκτου και έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, τα οποία είχαν τεθεί με πρωτοβουλία και κατόπιν αίτησης μετόχου μειοψηφίας:

Αναπτύχθηκαν προφορικά στους μετόχους τα σχέδια και οι προοπτικές της εταιρείας για το επόμενο διάστημα, χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση Αποφασίστηκε με ψήφους 5.420.569 υπέρ, ήτοι ποσοστό 76,49% του μετοχικού κεφαλαίου και 1.257.993 κατά, ήτοι ποσοστό 17,75% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη κατάρτιση ειδικού κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω του μεγέθους της εταιρείας καιΈγινε εκ νέου ενημέρωση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης για τους όρους, το τίμημα και τον τρόπο είσπραξης αυτού από την πώληση του κλάδου των φωτοβολταϊκών της εταιρείας και του φωτοβολταϊκού σταθμού που βρισκόταν στο Τάχυ Θηβών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v