ΠΕΡΣΕΥΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΠΕΡΣΕΥΣ ανακοινώνει ότι στις 28 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 05/03/2019 πρόσκληση του Δ.Σ. της.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.396.565 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,30% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Ενέκριναν ομόφωνα την Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018.

3. Ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

Διευκρινίζεται ότι στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο κ. Γεώργιος Αντύπας, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του και στο ΔΣ της εταίρειας.

4. Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2019 – 31/12/2019).

Διευκρινίζεται ότι στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο κ. Γεώργιος Αντύπας, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του και στο ΔΣ της εταιρείας.

5. Αποφάσισαν τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON AE, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και όρισε την αμοιβή αυτής.

Διευκρινίζεται ότι στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο κ. Γεώργιος Αντύπας, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του και στο ΔΣ της εταιρείας.

6. Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Ενέκριναν ομόφωνα την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία ήτοι 65.000 μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,37€ και συνεπώς τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 24.050,00€, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες για την υλοποίηση της άνω απόφασής της (καθορισμός της ημερομηνίας ακύρωσης και διαγραφής, ανακοινώσεις κλπ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v